Glori Melamine G2006 Piring Makan Melamine 6" inch - Merah